Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny  NUTRINICA Sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane również: „RODO“, informujemy, iż:

Administratorem Danych Osobowych jest firma NUTRINICA Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy Ul. Gen. W. Andersa 38A 15-113 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Warszawa XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000516908, NIP 7972055707, REGON 36214244900000, o kapitale zakładowym 500 000,00,- zł, w całości opłaconym;  Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail:  info@nutrinica.com

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
• nawiązywania kontaktów związanych z realizacją umowy bądź podejmowania działań przed jej zawarciem
• zawarcia oraz wykonania zawartej z Państwem umowy;
• gromadzenia i przechowywanie dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych;
• rozpoznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa;
• umożliwienia Administratorowi realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów, np. dochodzenia roszczeń.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie dotyczącym zawarcia oraz realizacji umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie obowiązków prawnych Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora).

Państwa dane będą przechowywane przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy nakazują Administratorowi ich przechowywanie, a także przez okres realizacji oraz rozliczeń umowy, aż do momentu przedawnienia wynikających z niej roszczeń. W przypadku dochodzenia roszczeń lub zawiadomienia właściwych organów dane będą przechowywane przez okres trwania takich postępowań.

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Państwa dane:

  • Spółkom zależnym; w takim przypadku NUTRINICA Sp. z o.o. będzie zobowiązywać spółki powiązane do przestrzegania zasad przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi regulacjami;
  • Podmiotom trzecim; w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa NUTRINICA Sp. z o.o. może udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem usług np. biurom rachunkowym oraz prawnym, dostawcom usług IT, agentom, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi NUTRINICA Sp. z o.o.  ma zawartą umowę o współpracy, a także innym organom administracji publicznej w związku z ustawowymi obowiązkami ciążącymi na Administratorze.

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, iż Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.

Information obligation

Pursuant to art. 13 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46/EC (general regulation on data protection), hereinafter also referred to as "RODO", please note that:

The Personal Data Controller is NUTRINICA Sp. z o.o.  registered in the District Court in Warsaw, XIV Commercial Division of the National Court Register, under the number: 362142449, NIP number: 972055707, with the share capital of PLN 500 000,00, with its registered office in Białystok. Contact with the controller is possible at the following e-mail address: : info@nutrinica.com

Your personal data may be processed in order to: 

  • establish contacts related to the performance of the agreement or taking actions before its conclusion;
  • conclude and perform the agreement with you;
  • collect and keep accounting records and tax documentation based on the Accounting Act and tax laws;
  • recognize possible complaint claims within the deadline and in the form provided for by law;
  • enable the Controller to implement its legitimate interests, e.g. pursue claims. 

The legal basis for the processing of your personal data is: art. 6 par. 1 let. b of RODO (to the extent concerning the conclusion and performance of the agreement), art. 6 par. 1 let. c of RODO (to the extent of legal obligations of the Controller) and art. 6 par. 1 let. f of RODO (to the extent of implementation of the legitimate interest of the Controller).

Your data will be stored for the period in which generally applicable regulations require the Controller to store them, as well as for the period of performance and settlement of the agreement, until the claims arising from it are time-barred. In the event of pursue of claims or notification of competent authorities, the data will be stored for the duration of such proceedings. 

Pursuant to applicable provisions on the protection of personal data, we may share your personal data with:

  • Subsidiaries; in such a case, NUTRINICA Sp. z o.o.  will commit its affiliates to comply with the provisions of this Policy; 

  • Third parties; to the extent permitted by applicable laws, NUTRINICA Sp. z o.o.  may share your data with trusted third parties for purposes related to the provision of services, e.g. to accounting and legal offices, IT service providers, agents, entities conducting postal or courier activities, printing houses, payment institutions, telecommunications entrepreneurs with which NUTRINICA Sp. z o.o. ., concluded the cooperation agreement, as well as with other public administration bodies in connection with statutory obligations incumbent on the Controller. 

You have the right to request from the Controller access to your personal data, their rectification, deletion, processing restrictions, as well as the right to transfer data and subject matter to their processing.

In the event of unlawful processing of data by the Controller, you have the right to lodge a complaint to the supervisory body - the President of the Office for Personal Data Protection.

Please be advised that the Controller makes every effort to provide all means of physical, technical and organizational protection of personal data against their accidental or deliberate destruction, accidental loss, change, unauthorized disclosure, use or access, in accordance with applicable law.


Your data will not be processed automatically.Ta strona korzysta z ciasteczek. Informujemy, iż aby korzystać z naszej witryny należy zapoznać się z treścią obowiązku informacyjnego.
Obowiązek informacyjny Akceptuję